Regulamin

REGULAMIN  

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki rezerwacji, płatności i udziału w warsztatach fotografii i korzystania z Pakietów Zdjęć realizowanych przez Marana Chrzan prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: “MC PHOTO MARIAN CHRZAN” z siedzibą w Warszawie (03-980) przy ul. Tadeusza Rechniewskiego 3/65, NIP: 1132482812. 
 2. W celu korzystania z usługi należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Potwierdzenie rezerwacji udziału w warsztatach oznacza akceptację Regulaminu.
 3. Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:
  1. Usługodawca – Marian Chrzan prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: “MC PHOTO MARIAN CHRZAN” z siedzibą w Warszawie (03-980) przy ul. Tadeusza Rechniewskiego 3/65, NIP: 1132482812;
  2. Warsztaty – zestaw usług składających się na warsztaty fotograficznej, które mogą być przedmiotem świadczenia przez Usługodawcę, realizowana w zakresie tematycznym i terminie szczegółowo opisanych w Ofercie;
  3. Oferta – jednostronne oświadczenie woli Usługodawcy zamieszczone w opisie Warsztatów lub Pakietów Zdjęć, dotyczące oferowanych przez Usługodawcę Warsztatów lub Pakietów Zdjęć. Oferta zawiera cenę za udział w Warsztatach lub Pakietu Zdjęć, miejsce, program, termin oraz liczbę dostępnych miejsc dla Uczestników;
  4. Konsument – w myśl ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – Użytkownik, który jako osoba fizyczna dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Konsumentem, w rozumieniu niniejszego Regulaminu, są również przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, zawierający umowy niemające charakteru zawodowego wynikającego z przedmiotu wykonywanych przez nich działalności;
  5. Uczestnik – osoba fizyczna (posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych), która dokonała lub zamierza dokonać Zamówienia. Uczestnikiem może być tylko Konsument;
  6. Zamówienie – transakcja inicjowana przez Uczestnika poprzez złożenie zamówienia, które prowadzi do zawarcia umowy pomiędzy Usługodawcą, a Uczestnikiem. Zamówienie dokonywane jest poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość. Umowa zawierana jest przez wykorzystanie formularzu zamówienia dostępnego na Stronie Internetowej Usługodawcy;
  7. Strona internetowa – strona internetowa działająca pod domeną: marianchrzan.pl;
  8. Regulamin – niniejszy dokument, dostępny na stronie internetowej marianchrzan.pl/regulamin oraz przesyłany przez Usługodawcę na każdy wniosek Uczestnika.
 4. Szczegółowe informacje o Warsztatach znajdują się na Stronie internetowej, jak również udostępniane są przez Usługodawcę w drodze wiadomości e-mail w odpowiedzi na skierowane przez Użytkownika zapytanie wysłane na adres e-mail: chrzanmarian@gmail.com
 5. Użytkownicy mogą kontaktować się z Usługodawcą drogą elektroniczną na adres e-mail: chrzanmarian@gmail.com

§ 2. Warunki korzystania z usługi elektronicznej

 1. By móc złożyć zamówienie poprzez Stronę internetową Uczestnik spełnić musi następujące wymagania techniczne:
  1. posiadać komputer, laptop lub inne urządzenie z dostępem do internetu;
  2. posiadać dostęp do poczty elektronicznej;
  3. korzystać z przeglądarki internetowej (Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej, Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej, Opera w wersji 11.0 lub nowszej, Google Chrome w wersji 20.0 lub nowszej, Safari w wersji 5.0 i nowszej);
  4. korzystać z minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768;
  5. włączyć w przeglądarce możliwość zapisu plików cookies.
 2. Strona internetowa udostępnia usługi elektroniczne w postaci Formularza zamówienia. Za świadczenie tej usługi Strona internetowa nie pobiera żadnych opłat.
 3. Powyższa usługa świadczona jest przez czas oznaczony, tj. czas, w którym Uczestnik korzysta z Formularza zamówienia w celu dokonania zamówienia. 

§3. Składanie Zamówień

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Uczestników usługi stanowiące Warsztaty oraz realizuje Pakiety Zdjęć na podstawie umów zawieranych na odległość pomiędzy Uczestnikiem a Usługodawcą. 
 2. Warsztaty oraz Pakiety Zdjęć są realizowane stacjonarnie w miejscu i w dniu wskazanym w Ofercie.
 3. Oferta jest wyświetlana na Stronie internetowej bądź przesyłana jest na adres e-mail Uczestnika.
 4. Zamówienia mogą być składane z wykorzystaniem formularza zamówienia dostępnego na Stronie internetowej. Usługodawca nie prowadzi sprzedaży telefonicznej.
 5. Proces składania Zamówienia za pomocą Strony internetowej wygląda następująco:
  1. aby dokonać zakupu Uczestnik wybiera interesujące go Warsztat lub Pakiet Zdjęć na Stronie internetowej. W celu dokonania zakupu na Warsztaty lub Pakiet Zdjęć Uczestnik klika “DODAJ DO KOSZYKA”.
  2. następnie Uczestnik klika przycisk “PODSUMOWANIE ZAMÓWIENIA”, który przekierowuje Uczestnika na stronę zawierającą informacje o dokonywanym zamówieniu’
  3. Uczestnik, w celu dokonania zamówienia, jest obowiązany potwierdzić złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku “KUPUJĘ I PŁACĘ” znajdującego się pod podsumowaniem zamówienia;
  4. kliknięcie przycisku KUPUJĘ I PŁACĘ” jest równoznaczne z oświadczeniem wiedzy Uczestnika o złożeniu zamówienia pociągającego za sobą obowiązek zapłaty.
 6. Uczestnik przekazuje Usługodawcy dane niezbędne do zapisania Uczestnika na Warsztaty oraz rozliczenia, tj. imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e- mail.
 7. Po uzyskaniu wszystkich koniecznych danych Usługodawca wysyła wiadomość e-mail potwierdzającą złożenie Zamówienia wraz z danymi dotyczącymi jego realizacji, do których należy m.in.: określenie głównych cech Warsztatów, termin Warsztatów, wskazanie łącznej ceny wraz z podatkami, przedstawienie danych osobowych Uczestnika podanych Usługodawcy. Ponadto Usługodawca podaje dane do przelewu wraz z numerem konta Usługodawcy.
 8. Z chwilą potwierdzenia złożenia zamówienia Uczestnik zostaje związany obowiązkiem dokonania zapłaty.
 9. Po otrzymaniu przez Usługodawcę wynagrodzenia, o którym mowa w §3 ust. 4, dochodzi do zawarcia Umowy pomiędzy Uczestnikiem a Usługodawcą.
 10. Umowa zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem i wybraną przez Uczestnika Ofertą.
 11. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawartej umowy następuje poprzez:
  1. udostępnienie niniejszego Regulaminu na Stronie  internetowej;
  2. wysłanie Uczestnikowi wiadomości e-mail, o której mowa w §3 ust. 7.
 12. Nie jest dozwolone podawanie danych nieprawdziwych.
 13. W razie powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości danych podanych przez Uczestnika, Usługodawca może wstrzymać się z zapisem Uczestnika na Przyjęcie do czasu wyjaśnienia wątpliwości.

§3. Rozliczenia

 1. Wynagrodzenie z tytułu udziału w Warsztatach obejmuje:
  1. organizację Warsztatów zgodnie z programem i harmonogramem przewidzianym w Ofercie, 
  2. poczęstunek w trakcie trwania Warsztatów (lunch, kawa herbata),
  3. materiały szkoleniowe
 2. Wynagrodzenie z tytułu realizacji Pakietu Zdjęć:
  1. retusz zdjęć
  2. zdjęcia w ilości zależnej od pakietu
  3. przygotowanie oraz make up do sesji zdjęciowej
 3. Wszystkie ceny podane w Ofercie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) określonymi w złotych polskich.
 4. Usługodawca nie zapewnia dojazdu ani cena nie obejmuje kosztów dojazdu ani zakwaterowania.
 5. Uczestnik zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny za udział w Warsztatach w terminie 3 dni od daty potwierdzenia złożenia Zamówienia, ale nie później niż do dnia poprzedzającego odbycie się Warsztatów.
 6. Usługodawca może wystawić fakturę VAT Uczestnikowi, jeżeli Uczestnik zgłosi ten fakt nie później niż w dniu poprzedzającym dokonanie zapłaty.

§4. Odstąpienie od umowy

 1. Postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie stanowią uprawnienia przyznane wyłącznie Uczestnikowi będącemu Konsumentem.
 2. Uczestnik ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie usług zawartej z Usługodawcą w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, bez podania przyczyny.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Uczestnik może złożyć za pomocą formularza odstąpienia od umowy znajdującego się na końcu Regulaminu, zarówno drogą elektroniczną na adres: chrzanmarian@gmail.com jak i poprzez przesłanie oświadczenia pocztą.
 4. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy bez skorzystania z formularza nie ma wpływu na skuteczność odstąpienia. Dla skuteczności oświadczenia o odstąpieniu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 5. Usługodawca niezwłocznie potwierdza drogą mailową przyjęcie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. W przypadku wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
 7. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności Uczestnika w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy poprzez uznanie rachunku Uczestnika w/w kwotą, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności.
 8. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do umów, w których przedmiotem świadczenia jest świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, tj. w szczególności w przypadku zorganizowania Warsztatów, które było przedmiotem umowy łączącej Uczestnika i Usługodawcę, niezależnie od faktu czy Uczestnik w w/w Warsztatach wziął udział. 

§5. Zasady udziału

 1. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania zasad i obostrzeń związanych z pandemią COVID-19, aktualnych na dzień odbywania się Warsztatów.
 2. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do posprzątania (doprowadzenia do stanu sprzed Warsztatów) swojego stanowiska pracy oraz miejsca, w którym przebywał podczas Warsztatów.
 3. Zakres usług świadczonych przez Usługodawcę podczas Warsztatów każdorazowo opisany jest w Ofercie dotyczącej danych Warsztatów.
 4. Usługodawca może odmówić wstępu na Warsztaty oraz przebywania na niej osobom:
  1. nieprzestrzegającym aktualnych obostrzeń i zaleceń związanych z pandemią COVID-19;
  2. znajdującym się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych;
  3. posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, środki odurzające lub substancje psychotropowe i inne podobnie działające;
  4. zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Warsztatów.
 5. Udział w poszczególnych punktach harmonogramu Warsztatów jest dobrowolny, Usługodawca nie sprawdza list obecności i nie jest zobowiązany do wstrzymania prowadzenia zajęć w przypadku braku obecności Uczestnika. Niestawiennictwo lub nieterminowe stawiennictwo Uczestnika na poszczególne zajęcia nie rodzi żadnego rodzaju roszczeń po stronie Uczestnika.
 6. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za rzeczy Uczestników wniesione na teren Warsztatów.
 7. W cenie Warsztatów jest lunch oraz kawa lub herbata dla każdego Uczestnika. Napoje oraz jedzenie w pozostałym zakresie zapewnia sobie Uczestnik.

§7. Prawa autorskie

 1. Wszelkie materiały, kompozycje, program Warsztatów, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów, znaki towarowe oraz  inne informacje, prezentowane przez Usługodawcę na stronach internetowych, w materiałach oraz podczas Warsztatów stanowią przedmiot praw wyłącznych Usługodawcy. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.
 2. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Warsztatów materiałów, prezentowanych aranżacji i kompozycji, wymaga każdorazowo pisemnej zgody Usługodawcy i nie może naruszać postanowień niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów Usługodawcy.
 3. Nie jest dozwolone wykonywanie nagrań lub zdjęć podczas Warsztatów do celów komercyjnych.
 4. Na zdjęciach wykonanych w ramach przeprowadzanych Warsztatów, należy każdorazowo oznaczyć Usługodawcę jako organizatora Warsztatów lub autora aranżacji (tagiem: marianchrzan lub marian chrzan).
 5. Uczestnik może wyrazić zgodę na publikację jego wizerunku utrwalanego podczas Warsztatów. Treść zgody zostanie przedstawiona Uczestnikowi do podpisu przed rozpoczęciem Warsztatów.

§8. Ochrona danych osobowych

 1. Przetwarzamy wyłącznie następujące dane osobowe: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania.
 2. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia usług na rzecz Uczestników oraz do obsługi ewentualnych roszczeń, reklamacji i kwestii podatkowo-księgowych. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wygaśnięcia wszelkich roszczeń pomiędzy Usługodawcą a Uczestnikiem. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wykonywanie umowy na rzecz Uczestnika.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia wzięcie udziału w Warsztatach i zawarcie umowy.
 5. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 6. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§9. Pozasądowe sposoby rozwiązania sporów

 1. W celu rozwiązania sporu zaistniałego w związku z dokonywaniem Zamówień, Konsument ma możliwość skorzystania z pomocy następujących instytucji przez wytoczeniem sprawy w sądzie powszechnym:
  1. skorzystanie ze stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej poprzez złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikającego z umowy;
  2. zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w celu polubownego zakończenia sporu;
  3. zwrócenia się o pomoc do powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, której celem jest ochrona praw konsumentów.
 2. Szczegółowe informacje o możliwościach skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów oraz dostępności procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych instytucji takich jak Inspekcja Handlowa, powiatowi (miejscy) rzecznicy konsumentów, organizacji społecznych zajmujących się ochroną praw konsumentów, a także Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. 

§10. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Warsztatów lub Pakietów Zdjęć lub jego odwołania w przypadku zawarcia umów o udział w Warsztatach z mniej niż 3 Uczestnikami, w przypadku wystąpienia obostrzeń rządowych uniemożliwiających odbycie się Warsztatów lub w przypadku innych zdarzeń losowych dotyczących Usługodawcy. O w/w Usługodawca zobowiązany jest powiadomić Uczestnika niezwłocznie.
 2. W przypadku odwołania Warsztatów lub Pakietów Zdjęć przez Usługodawcę, według wyboru Uczestnika, Usługodawca zwróci wpłaconą kwotę pomniejszoną o koszty przygotowania Warsztatów w wysokości 100% ceny Warsztatów lub Pakietów Zdjęć (w terminie do 14 dni od poinformowania przez Uczestnika o sposobie rozliczenia) lub zaliczy ją na cenę następnych Warsztatów lub Pakietów Zdjęć, na podstawie odrębnego Zamówienia złożonego przez Uczestnika.
 3. Rezygnacja z uczestnictwa w wydarzeniu możliwa jest w każdej chwili, na następujących zasadach:
  1. gdy Uczestnik zrezygnuje do 10 dni przed planowanym dniem Warsztatów zostanie zwrócona cała kwota wpłacona przez Uczestnika. 
  2. w przypadku rezygnacji Uczestnika w terminie krótszym niż 10 dni przed dniem Warsztatów lub Pakietów Zdjęć, Usługodawca uprawniony jest do zatrzymania 20% ceny Warsztatów tytułem pokrycia kosztów, które Usługodawca poniósł w związku z planowanym przez Uczestnika udziałem w Warsztatów.
 4. Zasady rezygnacji z uczestnictwa określone powyżej dotyczą również sytuacji losowych po stronie Uczestnika, takich jak choroba, wypadek, śmierć w rodzinie, pozytywny wynik testu na COVID-19, nałożenie na Uczestnika kwarantanny lub izolacji.
 5. Usługodawca jest uprawniony do zmiany harmonogramu Warsztatów w każdym czasie. O powyższych zmianach Usługodawca poinformuje niezwłocznie Uczestników.
 6. Warsztaty są organizowane zgodnie z zasadami i normami przyjętymi dla tego rodzaju wydarzeń, z zachowaniem najwyższej staranności odpowiadającej działalności tego rodzaju, a także w zakresie określonym w Ofercie. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za niezaspokojenie szczególnych, wykraczających poza powyższe standardy, oczekiwań Uczestników. 
 7. Uczestnikowi nie przysługuje roszczenie o zwrot ceny uiszczonej tytułem wynagrodzenia za udział w Warsztatach, jeżeli nie wziął udziału w Warsztatach z przyczyn nieleżących po stronie Usługodawcy.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,  i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 9. Usługodawca jest uprawniony do zmiany Regulaminu w przypadku zmiany charakteru lub zakresu usług świadczonych w ramach Warsztatów lub technicznych i organizacyjnych zmian po stronie Usługodawcy. O zmianach Usługodawca poinformuje Uczestników drogą e-mailową.
 10. Do wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu i zawartej umowy stosuje się prawo polskie. Sądem właściwym do rozpoznawania sporów jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy, chyba, że przepis powszechnie obowiązującego prawa zastrzega właściwość wyłączną innego sądu. Sądem właściwym dla sporów, których stroną jest Konsument jest miejsce zamieszkania Konsumenta.
 11. Regulamin obowiązuje od dnia 1.12.2021.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

…………………………………..

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy świadczenia następujących usług:

Data zawarcia umowy:

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)*:

Adres konsumenta(-ów)*:

Podpis konsumenta(-ów)* (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

Data:

*niepotrzebne skreślić

Call Now Button